May 28, 2013

Vaar Salokaa Naal Salok Bhee Mahlay Pahilay Kay Likhay (Pannaa 462)


 ਸਤਿਨਾਮੁ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰੁ
 ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ
 ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥ ਵਾਰ ਸਲੋਕਾ ਨਾਲਿ ਸਲੋਕ ਭੀ ਮਹਲੇ ਪਹਿਲੇ ਕੇ ਲਿਖੇ
ਟੁੰਡੇ ਅਸ ਰਾਜੈ ਕੀ ਧੁਨੀ ॥
ਸਲੋਕੁ ਮ: ੧ ॥
ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਦਿਉਹਾੜੀ ਸਦ ਵਾਰ ॥
ਜਿਨਿ ਮਾਣਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ ਕਰਤ ਨ ਲਾਗੀ ਵਾਰ ॥੧॥
ਮਹਲਾ ੨ ॥
ਜੇ ਸਉ ਚੰਦਾ ਉਗਵਹਿ ਸੂਰਜ ਚੜਹਿ ਹਜਾਰ ॥
ਏਤੇ ਚਾਨਣ ਹੋਦਿਆਂ ਗੁਰ ਬਿਨੁ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ ॥੨॥
ਮ: ੧ ॥
ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਨ ਚੇਤਨੀ ਮਨਿ ਆਪਣੈ ਸੁਚੇਤ ॥
ਛੁਟੇ ਤਿਲ ਬੂਆੜ ਜਿਉ ਸੁੰਞੇ ਅੰਦਰਿ ਖੇਤ ॥
ਖੇਤੈ ਅੰਦਰਿ ਛੁਟਿਆ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸਉ ਨਾਹ ॥
ਫਲੀਅਹਿ ਫੁਲੀਅਹਿ ਬਪੁੜੇ ਭੀ ਤਨ ਵਿਚਿ ਸੁਆਹ ॥੩॥
ਪਉੜੀ ॥
ਆਪੀਨ੍ਹ੍ਹੈ ਆਪੁ ਸਾਜਿਓ ਆਪੀਨ੍ਹ੍ਹੈ ਰਚਿਓ ਨਾਉ ॥
ਦੁਯੀ ਕੁਦਰਤਿ ਸਾਜੀਐ ਕਰਿ ਆਸਣੁ ਡਿਠੋ ਚਾਉ ॥
ਦਾਤਾ ਕਰਤਾ ਆਪਿ ਤੂੰ ਤੁਸਿ ਦੇਵਹਿ ਕਰਹਿ ਪਸਾਉ ॥
ਤੂੰ ਜਾਣੋਈ ਸਭਸੈ ਦੇ ਲੈਸਹਿ ਜਿੰਦੁ ਕਵਾਉ ॥
ਕਰਿ ਆਸਣੁ ਡਿਠੋ ਚਾਉ ॥੧॥
ਆਸਾ  ਕੀ ਵਾਰ: (ਮ: ੧) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ - ਅੰਗ ੪੬੩


ਉਪਰੋਕਤ ਬਾਣੀ ਆਨਲਾਇਨ ਪੜੋ
(ਤੇ ਵਿਆਖਿਆ ਸੁਣੋ ।)


1 ਤੋ 50 - ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਵਿਆਖਿਆ



51 ਤੋ 100 - ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਵਿਆਖਿਆ



101 ਤੋ 150 - ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਵਿਆਖਿਆ



151 ਤੋ 200 - ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਵਿਆਖਿਆ



201 ਤੋ 250 - ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਵਿਆਖਿਆ



251 ਤੋ 300 - ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਵਿਆਖਿਆ



301 ਤੋ 350 - ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਵਿਆਖਿਆ



351 ਤੋ 354 - ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਵਿਆਖਿਆ



ਇੱਕਲੀ ਇੱਕਲੀ ਐਮ.ਪੀ.੩ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ 

ਨਿੱਚੇ ਐਮ.ਪੀ.੩ ਨਾਲ (SIZE)MB ਲਿੱਖਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਨਾਲ ਇਹ ਐਮ.ਪੀ.੩ ਚੱਲ ਪਵੇਗੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਊਸ ਤੋਂ RIGHT CLICK ਕਰੋ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲਿੱਖਿਆ ਆਵੇਗਾ ਕਿ Save as... ਉਸਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਐਮ.ਪੀ.੩ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ।


00_vaar_saloka_naal_bhee_mahla 529.7 KB 

01_Baliharee gur apnay diiuhaa 11.5 MB 

02_Je sao chanda ugvahi suraj 5.8 MB

03_naanak guroo na chaytnee ma 7.1 MB

04_aapeenHai aap saaji-o aapee 6.6 MB

05_sachay tayray khand sachay 17.9 MB

06_vadee vadi-aa-ee jaa vadaa 3.9 MB

07_ih jag sachai kee hai koth- 4.1 MB

08_naanak jee-a upaa-ay kai li 3.2 MB

09_vismaad naad vismaad vayd 18.7 MB

10_kudrat disai kudrat sunee-a 7.7 MB

11_aapeenHai bhog bhog kai hoa 1.3 MB

12_bhai vich pavan vahai sadva 4.5 MB

13_naanak nirbhao nirankaar ho 4.1 MB

14_nadar karahi jay aapnee taa 6.6 MB

15_gharheeaa sabhay gopeeaa pa 7.2 MB

16_vaain chaylay nachan gur 7.1 MB

17_naa-o tayraa nirankaar hai 11.1 MB

18_musalmaanaa sifat saree-at 9.1 MB

19_mitee musalmaan kee payrhai 2.6 MB

20_bin satgur kinai na paa-i-o 2.3 MB

21_ha-o vich aa-i-aa ha-o vich 14.3 MB

22_ha-umai ayhaa jaat hai ha-u 12.2 MB

23_sayv keetee santokhee-eeN j 3.5 MB

24_purkhaaN birkhaaN teerthaaN 9.9 MB

25_lakh naykee-aa chang-aa-ee- 4.5 MB

26_sachaa saahib ayk tooN jin 7.4 MB

27_parh parh gadee ladee-ah pa 1.7 MB

28_likh likh parhi-aa 16.9 MB

29_bhagat tayrai man bhaavday 2.6 MB

30_koorh raajaa koorh parjaa k 18.5 MB

31_sach taa par jaanee-ai jaa 12.3 MB

32_daan mahindaa talee khaak j 11.6 MB

33_sach kaal koorh varti-aa ka 9.8 MB

34_lab paap du-ay raajaa mahta 18.3 MB

35_vadee so vajag naankaa sach 2.8 MB 

36_Dhur karam jinaa ka-o tuDh paa-i-aa taa tinee khasam Dhi-aa-i-aa 13.4 MB 

37_dukh daaroo sukh rog bha-i-aa jaa sukh taam na ho-ee 11.1 MB

38_jog sabdaN gi-aan sabdaN bayd sabdaN baraahmaneh 1.0 MB

39_ayk krisanN sarab dayvaa dayv dayvaa ta aatmaa 13.9 MB

40_kumbhay baDhaa jal rahai jal bin kumbh na ho-ay 613.9 KB

41_parhi-aa hovai gunahgaar taa omee saaDh na maaree-ai 2.7 MB

42_naanak mayr sareer kaa ik rath ik rathvaahu 4.7 MB

43_saam kahai saytambar su-aamee sach meh aachhai saach rahay 14.9 MB

44_satgur vitahu vaari-aa jit mili-ai khasam samaali-aa 2.1 MB

45_simmal rukh saraa-iraa at deeragh at much 3.0 MB

46_parh pustak sanDhi-aa baadaN 16.1 MB

47_kaparh roop suhaavanaa chhad dunee-aa andar jaavnaa 2.1 MB

48_da-i-aa kapaah santokh soot jat gandhee sat vat 10.2 MB

49_lakh choree-aa lakh jaaree-aa lakh koorhee-aa lakh gaal 7.1 MB

50_naa-ay mani-ai pat oopjai saalaahee sach soot 2.3 MB

51_tag na indree tag na naaree 2.4 MB

52_saahib ho-ay da-i-aal kirpaa karay taa saa-ee kaar karaa-isee 8.7 MB

53_ga-oo biraahman ka-o kar laavhu gobar taran na jaa-ee 5.3 MB

54_maanas khaanay karahi nivaaj 8.9 MB

55_chitai andar sabh ko vaykh nadree hayth chalaa-idaa 3.5 MB

56_jay mohaakaa ghar muhai ghar muhi pitree day-ay 3.1 MB

57_ji-o joroo sirnaavanee aavai vaaro vaar 4.5 MB

58_turay palaanay pa-un vayg har rangee haram savaari-aa 1.8 MB

59_jay kar sootak mannee-ai sabh tai sootak ho-ay 5.3 MB

60_man kaa sootak lobh hai jihvaa sootak koorh 10.0 MB

61_sabho sootak bharam hai doojai lagai jaa-ay 2.1 MB

62_satgur vadaa kar salaahee-ai jis vich vadee-aa vadi-aa-ee-aa 2.6 MB

63_pahilaa suchaa aap ho-ay suchai baithaa aa-ay 3.3 MB

64_bhand jammee-ai bhand nimmee-ai bhand mangan vee-aahu 11.2 MB

65_sabh ko aakhai aapnaa jis naahee so chun kadhee-ai 4.8 MB

66_naanak fikai boli-ai tan man fikaa ho-ay 10.9 MB

67_andrahu jhoothay paij baahar dunee-aa andar fail 9.1 MB

68_aapay hee karnaa kee-o kal aapay hee tai Dhaaree-ai 10.2 MB

69_ayh kinayhee aaskee doojai lagai jaa-ay 6.4 MB

70_salaam jabaab dovai karay mundhhu ghuthaa jaa-ay 2.3 MB

71_jit sayvi-ai sukh paa-ee-ai so saahib sadaa samHaalee-ai 3.4 MB

72_chaakar lagai chaakree naalay gaarab vaad 7.7 MB

73_jo jee-ay ho-ay so ugvai muh kaa kahi-aa vaa-o 4.9 MB

74_naal i-aanay dostee kaday na aavai raas 6.2 MB

75_naal i-aanay dostee vadaaroo si-o nayhu 2.3 MB

76_ho-ay i-aanaa karay kamm aan na sakai raas 317.0 KB

77_chaakar lagai chaakree jay chalai khasmai bhaa-ay 4.4 MB

78_ayh kinayhee daat aapas tay jo paa-ee-ai 1.2 MB

79_ayh kinayhee chaakree jit bha-o khasam na jaa-ay 1.5 MB

80_naanak ant na jaapnHee har taa kay paaraavaar 4.9 MB

81_aapay bhaaNday saaji-an aapay pooran day-ay 1.9 MB

82_aapay saajay karay aap jaa-ee bhe rakhai aap 12.6 MB

83_vaday kee-aa vadi-aa-ee-aa kichh kahnaa kahan na jaa 7.6 MB


May 27, 2013

Salok Sehaskiritee Mahlaa 1 (Pannaa 1353)

ੴ ਸਤਿ ਨਾਮੁ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰੁ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥

ਸਲੋਕ ਸਹਸਕ੍ਰਿਤੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥
ਪੜ੍ਹ੍ਹਿ ਪੁਸ੍ਤਕ ਸੰਧਿਆ ਬਾਦੰ ॥
ਸਿਲ ਪੂਜਸਿ ਬਗੁਲ ਸਮਾਧੰ ॥
ਮੁਖਿ ਝੂਠੁ ਬਿਭੂਖਨ ਸਾਰੰ ॥
ਤ੍ਰੈਪਾਲ ਤਿਹਾਲ ਬਿਚਾਰੰ ॥
ਗਲਿ ਮਾਲਾ ਤਿਲਕ ਲਿਲਾਟੰ ॥
ਦੁਇ ਧੋਤੀ ਬਸਤ੍ਰ ਕਪਾਟੰ ॥
ਜੋ ਜਾਨਸਿ ਬ੍ਰਹਮੰ ਕਰਮੰ ॥
ਸਭ ਫੋਕਟ ਨਿਸਚੈ ਕਰਮੰ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਨਿਸਚੌ ਧ੍ਯ੍ਯਿਵੈ  ॥
ਬਿਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਟ ਨ ਪਾਵੈ ॥੧॥
ਸਲੋਕ ਸਹਸਕ੍ਰਿਤੀ (ਮ: ੧) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ - ਅੰਗ ੧੩੫੩



ਤੇ ਵਿਆਖਿਆ ਸੁਣੋ । Comming Soon

ਇੱਕਲੀ ਇੱਕਲੀ ਐਮ.ਪੀ.੩ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ 

ਨਿੱਚੇ ਐਮ.ਪੀ.੩ ਨਾਲ (SIZE)MB ਲਿੱਖਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਨਾਲ ਇਹ ਐਮ.ਪੀ.੩ ਚੱਲ ਪਵੇਗੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਊਸ ਤੋਂ RIGHT CLICK ਕਰੋ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲਿੱਖਿਆ ਆਵੇਗਾ ਕਿ Save as... ਉਸਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਐਮ.ਪੀ.੩ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ।


01-parhH pustak sanDhi-aa baad 4.2 MB

02-nihfalaN tas-y janmas-y jaa 1.1 MB

03-jog sabdaN gi-aan sabdaN ba 2.7 MB

04-ayk krisanN ta sarab dayvaa 3.3 MB


Salok Sehaskaritee Mahlaa 5 (Pannaa 1355)

ਸਲੋਕ ਸਹਸਕ੍ਰਿਤੀ ਮਹਲਾ ੫
ੴ ਸਤਿ ਨਾਮੁ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰੁ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥
ਕਤੰਚ ਮਾਤਾ ਕਤੰਚ ਪਿਤਾ ਕਤੰਚ ਬਨਿਤਾ ਬਿਨੋਦ ਸੁਤਹ ॥
ਕਤੰਚ ਭ੍ਰਾਤ ਮੀਤ ਹਿਤ ਬੰਧਵ ਕਤੰਚ ਮੋਹ ਕੁਟੰਬ੍ਯ੍ਯਤੇ ॥
ਕਤੰਚ ਚਪਲ ਮੋਹਨੀ ਰੂਪੰ ਪੇਖੰਤੇ ਤਿਆਗੰ ਕਰੋਤਿ ॥
ਰਹੰਤ ਸੰਗ ਭਗਵਾਨ ਸਿਮਰਣ ਨਾਨਕ ਲਬਧ੍ਯ੍ਯੰ ਅਚੁਤ ਤਨਹ ॥੧॥
ਸਲੋਕ ਸਹਸਕ੍ਰਿਤੀ (ਮ: ੫) -੧੩੫੩

ਉਪਰੋਕਤ ਬਾਣੀ ਆਨਲਾਇਨ ਪੜ੍ਹੋ 
ਤੇ ਵਿਆਖਿਆ ਸੁਣੋ । Comming Soon

ਨਿੱਚੇ ਐਮ.ਪੀ.੩ ਨਾਲ (SIZE)MB ਲਿੱਖਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਨਾਲ ਇਹ ਐਮ.ਪੀ.੩ ਚੱਲ ਪਵੇਗੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਊਸ ਤੋਂ RIGHT CLICK ਕਰੋ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲਿੱਖਿਆ ਆਵੇਗਾ ਕਿ Save as... ਉਸਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਐਮ.ਪੀ.੩ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ।


01-katanch maataa katanch pita 1.6 MB 

02-dharigant maat pitaa sanayh 940.4 KB

03-mithHant dayhanG kheenant b 1.5 MB

04-kaach kotanG rachanti toyan 911.8 KB

05-subhant tu-yaN achut gunga- 623.1 KB

06-marigee paykhant baDhik par 397.0 KB

07-bahu jatan kartaa balvant k 839.6 KB

08-sabdanG ratanG hitanG Miaa 1.8 MB

09-ghatant roopanG ghatant dee 2.2 MB

10-nah bilamb dharmanG bilamb 716.1 KB

11-mirat mohanG alap budhHanG 1.8 MB

12-janmanG T marnanG harkhanG 1.2 MB

13-kirpant hareeanG mati tatu 663.8 KB

14-kahant baydaa gunant guneea 770.3 KB

15-nah chintaa bnitaa sut meet 622.9 KB

16-anitH vitanG anitH chitanG 1.6 MB

17-girant giri patit paataalan 1.0 MB

18-ghor dukhyanG anik hatHanG 933.4 KB

19-andhkaar simrat parkaasanG 1.2 MB

20-paachhanG karoti agarneeveh 1.2 MB

21-adhranG DharanG Dhaarnah ni 1.6 MB

22-nah samrathanG nah sayvkanG 694.9 KB

23-bharan pokhan karant jeeaa 1.2 MB

24-daananG praa poorbayn bhunc 1.2 MB

25-barithaa anugrahanG gobinda 651.0 KB

26-ramnanG kayvlanG keeratanaN 698.0 KB

27-sahan seel santanG sam mitr 861.8 KB

28-tiraskaar nah bhvanti nah b 1.1 MB

29-sainaa saadh smooh soor aji 2.6 MB

30-mirag trisnaa gandharab nag 1.2 MB

31-nach bidiaa nidhaan nigaman 1.3 MB

32-kanth ramneeY raam raam maa 990.2 KB

33-gur mantr heensH jo paraane 768.0 KB

34-charnaarbind bhajananG ridy 513.2 KB

35-nach durlabhanG dananG roop 1.0 MB

36-jat katah tatah dristanG sw 788.0 KB

37-bikhyaa bhayanti amritanG d 919.9 KB

38-sarab seel mamanG seelanG s 807.4 KB

39-nah seetlanG chandr dayvah 369.3 KB

40-mantrnG raam raam naamnG Dh 1.8 MB

41-ajaa bhogant kand moolanG b 1,008.7 KB

42-chhalanG chhidaranG koti bi 1.3 MB

43-taran saran suaamee raman s 1.0 MB

44-durgam sthaan sugamanG mhaa 2.6 MB

45-hay ajit soor sangraamanG a 697.2 KB

46-hay kaamanG narak bisraaman 878.3 KB

47-hay kali mool krodhanG kada 1.4 MB

48-hay lobhaa lampat sang sirm 1.4 MB

49-hay janam maran moolanG aha 877.8 KB

50-hay paraan naath gobindah k 613.7 KB

51-charan kamal sarnanG ramnan 634.6 KB

52-sir mastak rakhHaa paarbrah 1.2 MB

53-jayn kalaa Dhaario aakaasan 930.3 KB

54-gusaaee garisT roopayn sima 397.7 KB

55-maskanG bhagnant sailanG ka 1.9 MB

56-tilak heenanG jathaa bipraa 1.9 MB

57-N sankhanG N chakaranG N ga 949.3 KB

58-udiaan basananG sansaaranG 1.7 MB

59-kirpaa karant gobind gopaal 828.6 KB

60-siaamalanG madhur maanukhHn 1.5 MB

61-achayt moorhaa N jaanant gh 887.7 KB

62-hay jihbay hay rasgay madhu 1.6 MB

63-garbanti naaree mdon matanG 1.8 MB

64-tarinG T mayranG sehkanG T 672.0 KB

65-barahmaneh sangi udharnanG 1.1 MB

66-par darab hirnanG bahu vigh 1.1 MB

67-matay samayv charnanG udhar 650.5 KB









Mahlaa 5 Gaathaa (Panna 1360)

ਮਹਲਾ ੫ ਗਾਥਾ
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥
ਕਰਪੂਰ ਪੁਹਪ ਸੁਗੰਧਾ ਪਰਸ ਮਾਨੁਖ੍ਯ੍ਯ ਦੇਹੰ ਮਲੀਣੰ ॥
ਮਜਾ ਰੁਧਿਰ ਦ੍ਰੁਗੰਧਾ ਨਾਨਕ ਅਥਿ ਗਰਬੇਣ ਅਗ੍ਯ੍ਯਾਨਣੋ ॥੧॥
ਗਾਥਾ (ਮ: ੫) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ - ਅੰਗ ੧੩੬੦


 ਤੇ ਵਿਆਖਿਆ ਸੁਣੋ । Comming Soon

ਇੱਕਲੀ ਇੱਕਲੀ ਐਮ.ਪੀ.੩ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ 

ਨਿੱਚੇ ਐਮ.ਪੀ.੩ ਨਾਲ (SIZE)MB ਲਿੱਖਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਨਾਲ ਇਹ ਐਮ.ਪੀ.੩ ਚੱਲ ਪਵੇਗੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਊਸ ਤੋਂ RIGHT CLICK ਕਰੋ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲਿੱਖਿਆ ਆਵੇਗਾ ਕਿ Save as... ਉਸਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਐਮ.ਪੀ.੩ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ।

01-karpoor puhap suganDhaa pra 2.4 MB

02-parmaano parjant aakaaseh d 569.0 KB

03-keerati saathi chalantho bh 1.1 MB

04-maayaa chit bharmayn isat m 799.3 KB

05-mailaagar sangayn ninmu bir 801.8 KB

06-gaathaa gunf gopaal kathanG 1.7 MB

07-bachan saadh sukh panthaa l 546.7 KB

08-patar bhurijayn jharheeyaG 752.8 KB

09-bhaavnee saadh sangayn labh 638.3 KB

10-gaathaa goorh apaaranG samj 842.2 KB

11-sumantr saadh bachnaa koti 558.3 KB

12-sundar mandar sainah jayn m 571.1 KB

13-har labdho mitr sumito.mp3 1.1 MB

14-apjasanG mittant sat putreh 1.1 MB

15-marnanG bisrananG gobindah. 693.0 KB

16-dasan bihoon bhuyaanGanG ma 1.4 MB

17-jath kath ramnanG sarnanG s 1.5 MB

18-charnaarbind man bidhyanG.m 1.3 MB

19-subh bachan ramnanG gavnanG 813.5 KB

20-bayd puraan saastr beechaar 899.2 KB

21-simarnanG gobind naamanG ud 750.1 KB

22-sarab dokh paranGtiaagee sa 776.5 KB

23-hoyo hai hovanto haran bhar 800.9 KB

24-sukhayn bain ratananG racha 1,021.3 KB

Funhay Mahlaa 5 (Pannaa 1361)

ਫੁਨਹੇ ਮਹਲਾ ੫
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥
ਹਾਥਿ ਕਲੰਮ ਅਗੰਮ ਮਸਤਕਿ ਲੇਖਾਵਤੀ ॥
ਉਰਝਿ ਰਹਿਓ ਸਭ ਸੰਗਿ ਅਨੂਪ ਰੂਪਾਵਤੀ ॥
ਉਸਤਤਿ ਕਹਨੁ ਨ ਜਾਇ ਮੁਖਹੁ ਤੁਹਾਰੀਆ ॥
ਮੋਹੀ ਦੇਖਿ ਦਰਸੁ ਨਾਨਕ ਬਲਿਹਾਰੀਆ ॥੧॥
ਫੁਨਹੇ (ਮ: ੫) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ - ਅੰਗ ੧੩੬੧


ਤੇ ਵਿਆਖਿਆ ਸੁਣੋ Comming Soon

ਇੱਕਲੀ ਇੱਕਲੀ ਐਮ.ਪੀ.੩ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ 

ਨਿੱਚੇ ਐਮ.ਪੀ.੩ ਨਾਲ (SIZE)MB ਲਿੱਖਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਨਾਲ ਇਹ ਐਮ.ਪੀ.੩ ਚੱਲ ਪਵੇਗੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਊਸ ਤੋਂ RIGHT CLICK ਕਰੋ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲਿੱਖਿਆ ਆਵੇਗਾ ਕਿ Save as... ਉਸਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਐਮ.ਪੀ.੩ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ।


01-haath kalamm agamm mastak l 2.4 MB 

02-sant sabhaa meh bais ke kee 1.4 MB

03-sakhee kaajal haar tambol s 2.6 MB

04-jis ghar vasi-aa kant saa v 988.6 KB

05-aasaa itee aas ke aas puraa 1.1 MB

06-kaho naanak bay-ant bay-ant 1,009.4 KB

07-mayrai haath padam aagan su 1.6 MB

08-par tari-a raavan jaahi say 1.4 MB

09-oopar banai akaas talai Dhar sohtee.mp3 3.1 MB

10-dithay sabhay thaav nahee tuDh jayhi-aa.mp3 2.4 MB

11-chaatrik chit suchit so saajan chaahee-ai.mp3 2.0 MB

12-mit kaa chit anoop maramm n 1.6 MB

13-supnai oobhee bha-ee gahi-o 969.7 KB

14-nain na daykheh saaDh se na 1.3 MB

15-pankaj faathay pank mahaa m 1.5 MB

16-Dhaava-o dasaa anayk paraym 1.1 MB

17-satgur keenee daat mool na nikhuta-ee.mp3 826.4 KB

18-jithai jaa-ay bhagat so tha 695.7 KB

19-paavan patit puneet katah n 1.1 MB

20-keenay karam anayk gavaar b 945.5 KB

21-jis kee poojai a-oDh tisai 583.7 KB

22-aukhaDh naam apaar amolak p 1,018.5 KB

23-vaidaa sandaa sang ikthaa h 1.4 MB

Chaubolay mahllaa 5 (Pannaa 1363)

ਚਉਬੋਲੇ ਮਹਲਾ ੫
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥
ਸੰਮਨ ਜਉ ਇਸ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ ਦਮ ਕ੍ਯ੍ਯਿਹੁ ਹੋਤੀ ਸਾਟ ॥
ਰਾਵਨ ਹੁਤੇ ਸੁ ਰੰਕ ਨਹਿ ਜਿਨਿ ਸਿਰ ਦੀਨੇ ਕਾਟਿ ॥੧॥
ਚਉਬੋਲੇ (ਮ: ੫) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ - ਅੰਗ ੧੩੬੩


ਉਪਰੋਕਤ ਬਾਣੀ ਆਨਲਾਇਨ ਪੜੋ (ਤੇ ਵਿਆਖਿਆ ਸੁਣੋ ।) comming Soon

ਇੱਕਲੀ ਇੱਕਲੀ ਐਮ.ਪੀ.੩ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ 

ਨਿੱਚੇ ਐਮ.ਪੀ.੩ ਨਾਲ (SIZE)MB ਲਿੱਖਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਨਾਲ ਇਹ ਐਮ.ਪੀ.੩ ਚੱਲ ਪਵੇਗੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਊਸ ਤੋਂ RIGHT CLICK ਕਰੋ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲਿੱਖਿਆ ਆਵੇਗਾ ਕਿ Save as... ਉਸਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਐਮ.ਪੀ.੩ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ।


01-samman jao is paraym kee da 2.7 MB 

02-pareeti praym tanu khachi 1.2 MB

03-saagar mayr udi-aan ban nav 984.9 KB

04-moosan maskar praym kee rah 1.2 MB 

05-jap tap sanjam harakh sukh 653.6 KB 

06-moosan maram na jaaneE mara 572.5 KB 

07-ghabu dabu jab jaareeai bic 880.3 KB 

08-jaa ko praym suaaO hai char 867.0 KB 

09-lakh ghaatee ooNchou ghano 1.1 MB 

10-kamal nain anjan siaam chan 1.2 MB

11-maganu bhaiO pariA praym 3.0 MB


May 23, 2013

Sreeraagu Bhagat Kabeer Jeou Kaa (Pannaa 92)

ਸ੍ਰੀਰਾਗੁ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ਕਾ ॥
ਅਚਰਜ ਏਕੁ ਸੁਨਹੁ ਰੇ ਪੰਡੀਆ ਅਬ ਕਿਛੁ ਕਹਨੁ ਨ ਜਾਈ ॥
ਸੁਰਿ ਨਰ ਗਣ ਗੰਧ੍ਰਬ ਜਿਨਿ ਮੋਹੇ ਤ੍ਰਿਭਵਣ ਮੇਖੁਲੀ ਲਾਈ ॥੧॥
ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਅਨਹਦ ਕਿੰਗੁਰੀ ਬਾਜੈ ॥
ਜਾ ਕੀ ਦਿਸਟਿ ਨਾਦ ਲਿਵ ਲਾਗੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਭਾਠੀ ਗਗਨੁ ਸਿੰਙਿਆ ਅਰੁ ਚੁੰਙਿਆ ਕਨਕ ਕਲਸ ਇਕੁ ਪਾਇਆ ॥
ਤਿਸੁ ਮਹਿ ਧਾਰ ਚੁਐ ਅਤਿ ਨਿਰਮਲ ਰਸ ਮਹਿ ਰਸਨ ਚੁਆਇਆ ॥੨॥
ਏਕ ਜੁ ਬਾਤ ਅਨੂਪ ਬਨੀ ਹੈ ਪਵਨ ਪਿਆਲਾ ਸਾਜਿਆ ॥
ਤੀਨਿ ਭਵਨ ਮਹਿ ਏਕੋ ਜੋਗੀ ਕਹਹੁ ਕਵਨੁ ਹੈ ਰਾਜਾ ॥੩॥
ਐਸੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਪੁਰਖੋਤਮ ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਰੰਗਿ ਰਾਤਾ ॥
ਅਉਰ ਦੁਨੀ ਸਭ ਭਰਮਿ ਭੁਲਾਨੀ ਮਨੁ ਰਾਮ ਰਸਾਇਨ ਮਾਤਾ ॥੪॥੩॥
ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਭ. ਕਬੀਰ) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ - ਅੰਗ ੯੨

ਐਮ.ਪੀ.੩ ਮੋਬਾਇਲ ਤੇ ਪੀ.ਸੀ ਲਈ Comming Soon

ਇੱਕਲੀ ਇੱਕਲੀ ਐਮ.ਪੀ.੩ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ 

ਨਿੱਚੇ ਐਮ.ਪੀ.੩ ਨਾਲ (SIZE)MB ਲਿੱਖਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਨਾਲ ਇਹ ਐਮ.ਪੀ.੩ ਚੱਲ ਪਵੇਗੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਊਸ ਤੋਂ RIGHT CLICK ਕਰੋ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲਿੱਖਿਆ ਆਵੇਗਾ ਕਿ Save as... ਉਸਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਐਮ.ਪੀ.੩ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ।

1_Achraj_ayk_sunhu_ray_pandeea 2.1 MB

2_raajaa_raam_anhad_RAHAAOU_1 1.3 MB

3_bhaathee_gaganu_sinyiaa 2.5 MB

4_ayk_ju_baat 1.3 MB

5_aisay_giaan_pargtiaa 1.5 MB













Soohee Mahallaa 4 Laav (Pannaa 773)

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥
ਹਰਿ ਪਹਿਲੜੀ ਲਾਵ ਪਰਵਿਰਤੀ ਕਰਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ ਬਲਿ ਰਾਮ ਜੀਉ ॥
ਬਾਣੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵੇਦੁ ਧਰਮੁ ਦ੍ਰਿੜਹੁ ਪਾਪ ਤਜਾਇਆ ਬਲਿ ਰਾਮ ਜੀਉ ॥
ਧਰਮੁ ਦ੍ਰਿੜਹੁ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਵਹੁ ਸਿਮ੍ਰਿਤਿ ਨਾਮੁ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ ॥
ਸਤਿਗੁਰੁ ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਆਰਾਧਹੁ ਸਭਿ ਕਿਲਵਿਖ ਪਾਪ ਗਵਾਇਆ ॥
ਸਹਜ ਅਨੰਦੁ ਹੋਆ ਵਡਭਾਗੀ ਮਨਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਮੀਠਾ ਲਾਇਆ ॥
ਜਨੁ ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਲਾਵ ਪਹਿਲੀ ਆਰੰਭੁ ਕਾਜੁ ਰਚਾਇਆ ॥੧॥
ਹਰਿ ਦੂਜੜੀ ਲਾਵ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੁਰਖੁ ਮਿਲਾਇਆ ਬਲਿ ਰਾਮ ਜੀਉ ॥
ਨਿਰਭਉ ਭੈ ਮਨੁ ਹੋਇ ਹਉਮੈ ਮੈਲੁ ਗਵਾਇਆ ਬਲਿ ਰਾਮ ਜੀਉ ॥
ਨਿਰਮਲੁ ਭਉ ਪਾਇਆ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਇਆ ਹਰਿ ਵੇਖੈ ਰਾਮੁ ਹਦੂਰੇ ॥
ਹਰਿ ਆਤਮ ਰਾਮੁ ਪਸਾਰਿਆ ਸੁਆਮੀ ਸਰਬ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ ॥
ਅੰਤਰਿ ਬਾਹਰਿ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਏਕੋ ਮਿਲਿ ਹਰਿ ਜਨ ਮੰਗਲ ਗਾਏ ॥
ਜਨ ਨਾਨਕ ਦੂਜੀ ਲਾਵ ਚਲਾਈ ਅਨਹਦ ਸਬਦ ਵਜਾਏ ॥੨॥
ਹਰਿ ਤੀਜੜੀ ਲਾਵ ਮਨਿ ਚਾਉ ਭਇਆ ਬੈਰਾਗੀਆ ਬਲਿ ਰਾਮ ਜੀਉ ॥
ਸੰਤ ਜਨਾ ਹਰਿ ਮੇਲੁ ਹਰਿ ਪਾਇਆ ਵਡਭਾਗੀਆ ਬਲਿ ਰਾਮ ਜੀਉ ॥
ਨਿਰਮਲੁ ਹਰਿ ਪਾਇਆ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਇਆ ਮੁਖਿ ਬੋਲੀ ਹਰਿ ਬਾਣੀ ॥
ਸੰਤ ਜਨਾ ਵਡਭਾਗੀ ਪਾਇਆ ਹਰਿ ਕਥੀਐ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ ॥
ਹਿਰਦੈ ਹਰਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਧੁਨਿ ਉਪਜੀ ਹਰਿ ਜਪੀਐ ਮਸਤਕਿ ਭਾਗੁ ਜੀਉ ॥
ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਬੋਲੇ ਤੀਜੀ ਲਾਵੈ ਹਰਿ ਉਪਜੈ ਮਨਿ ਬੈਰਾਗੁ ਜੀਉ ॥੩॥
ਹਰਿ ਚਉਥੜੀ ਲਾਵ ਮਨਿ ਸਹਜੁ ਭਇਆ ਹਰਿ ਪਾਇਆ ਬਲਿ ਰਾਮ ਜੀਉ ॥
ਗੁਰਮੁਖਿ ਮਿਲਿਆ ਸੁਭਾਇ ਹਰਿ ਮਨਿ ਤਨਿ ਮੀਠਾ ਲਾਇਆ ਬਲਿ ਰਾਮ ਜੀਉ ॥
ਹਰਿ ਮੀਠਾ ਲਾਇਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭ ਭਾਇਆ ਅਨਦਿਨੁ ਹਰਿ ਲਿਵ ਲਾਈ ॥
ਮਨ ਚਿੰਦਿਆ ਫਲੁ ਪਾਇਆ ਸੁਆਮੀ ਹਰਿ ਨਾਮਿ ਵਜੀ ਵਾਧਾਈ ॥
ਹਰਿ ਪ੍ਰਭਿ ਠਾਕੁਰਿ ਕਾਜੁ ਰਚਾਇਆ ਧਨ ਹਿਰਦੈ ਨਾਮਿ ਵਿਗਾਸੀ ॥
ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਬੋਲੇ ਚਉਥੀ ਲਾਵੈ ਹਰਿ ਪਾਇਆ ਪ੍ਰਭੁ ਅਵਿਨਾਸੀ ॥੪॥੨॥
ਸੂਹੀ (ਮਃ ੪) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ - ਅੰਗ ੭੭੪

ਉਪਰੋਕਤ ਬਾਣੀ ਆਨਲਾਇਨ ਪੜੋ (ਤੇ ਵਿਆਖਿਆ ਸੁਣੋ ।)


ਇੱਕਲੀ ਇੱਕਲੀ ਐਮ.ਪੀ.੩ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ 

ਨਿੱਚੇ ਐਮ.ਪੀ.੩ ਨਾਲ (SIZE)MB ਲਿੱਖਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਨਾਲ ਇਹ ਐਮ.ਪੀ.੩ ਚੱਲ ਪਵੇਗੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਊਸ ਤੋਂ RIGHT CLICK ਕਰੋ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲਿੱਖਿਆ ਆਵੇਗਾ ਕਿ Save as... ਉਸਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਐਮ.ਪੀ.੩ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ।
1_har_pahilarhee_laav 9.4 MB 

2_hari_doojrhree_laav 5.1 MB

3_hari_teejrhee_laav 2.1 MB

4_hari_chautharhee_laav 4.2 MB
























Sohilaa Raag Gaourhee Deepkee M1 (Pannaa 12)

ਸੋਹਿਲਾ ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ ਦੀਪਕੀ ਮਹਲਾ ੧
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥
ਜੈ ਘਰਿ ਕੀਰਤਿ ਆਖੀਐ ਕਰਤੇ ਕਾ ਹੋਇ ਬੀਚਾਰੋ ॥
ਤਿਤੁ ਘਰਿ ਗਾਵਹੁ ਸੋਹਿਲਾ ਸਿਵਰਿਹੁ ਸਿਰਜਣਹਾਰੋ ॥੧॥
ਤੁਮ ਗਾਵਹੁ ਮੇਰੇ ਨਿਰਭਉ ਕਾ ਸੋਹਿਲਾ ॥
ਹਉ ਵਾਰੀ ਜਿਤੁ ਸੋਹਿਲੈ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਨਿਤ ਨਿਤ ਜੀਅੜੇ ਸਮਾਲੀਅਨਿ ਦੇਖੈਗਾ ਦੇਵਣਹਾਰੁ ॥
ਤੇਰੇ ਦਾਨੈ ਕੀਮਤਿ ਨਾ ਪਵੈ ਤਿਸੁ ਦਾਤੇ ਕਵਣੁ ਸੁਮਾਰੁ ॥੨॥
ਸੰਬਤਿ ਸਾਹਾ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਿ ਕਰਿ ਪਾਵਹੁ ਤੇਲੁ ॥
ਦੇਹੁ ਸਜਣ ਅਸੀਸੜੀਆ ਜਿਉ ਹੋਵੈ ਸਾਹਿਬ ਸਿਉ ਮੇਲੁ ॥੩॥
ਘਰਿ ਘਰਿ ਏਹੋ ਪਾਹੁਚਾ ਸਦੜੇ ਨਿਤ ਪਵੰਨਿ ॥
ਸਦਣਹਾਰਾ ਸਿਮਰੀਐ ਨਾਨਕ ਸੇ ਦਿਹ ਆਵੰਨਿ ॥੪॥੧॥
ਸੋਹਿਲਾ ਗਉੜੀ (ਮਃ ੧) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ - ਅੰਗ ੧੨



ਉਪਰੋਕਤ ਬਾਣੀ ਆਨਲਾਇਨ ਪੜੋ ਤੇ ਵਿਆਖਿਆ ਸੁਣੋ ।

ਇੱਕਲੀ ਇੱਕਲੀ ਐਮ.ਪੀ.੩ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ 

ਨਿੱਚੇ ਐਮ.ਪੀ.੩ ਨਾਲ (SIZE)MB ਲਿੱਖਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਨਾਲ ਇਹ ਐਮ.ਪੀ.੩ ਚੱਲ ਪਵੇਗੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਊਸ ਤੋਂ RIGHT CLICK ਕਰੋ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲਿੱਖਿਆ ਆਵੇਗਾ ਕਿ Save as... ਉਸਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਐਮ.ਪੀ.੩ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ।

01_Sohilaa_Raag_Gaourhee_Deepk 3.2 MB 

02_Sohilaa_Raag_Gaourhee_Deepk 1.1 MB

03_Sohilaa_Raag_Gaourhee_Deepk 1.3 MB

04_Sohilaa_Raag_Gaourhee_Deepk 912.3 KB

05_Sohilaa_Raag_Aasa_M1_Pada_1 1.9 MB

06_Sohilaa_Raag_Aasa_M1_Pada_2 1.0 MB

07_Sohilaa_Raagu_Dhanaasaree_M 3.1 MB

08_Sohilaa_Raagu_Dhanaasaree_M 1.4 MB

09_Sohilaa_Raagu_Dhanaasaree_M 2.1 MB

10_Sohilaa_Raagu_Dhanaasaree_M 814.1 KB

11_Sohilaa_Raag_Gaourhee_Poorb 1.9 MB

12_Sohilaa_Raag_Gaourhee_Poorb 3.6 MB

13_Sohilaa_Raag_Gaourhee_Poorb 768.8 KB

14_Sohilaa_Raag_Gaourhee_Poorb 1.6 MB

15_Sohilaa_Raag_Gaourhee_Poorb 4.2 MB

16_Sohilaa_Raag_Gaourhee_Poorb 4.0 MB

17_Sohilaa_Raag_Gaourhee_Poorb 1.3 MB

18_Sohilaa_Raag_Gaourhee_Poorb 1.9 MB










Sireeraag kabeer jeeou kaa (Ayk suaanu kai ghari gaavnaa) (Pannaa 91)

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥
ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ਕਾ ॥ ਏਕੁ ਸੁਆਨੁ ਕੈ ਘਰਿ ਗਾਵਣਾ
ਜਨਨੀ ਜਾਨਤ ਸੁਤੁ ਬਡਾ ਹੋਤੁ ਹੈ ਇਤਨਾ ਕੁ ਨ ਜਾਨੈ ਜਿ ਦਿਨ ਦਿਨ ਅਵਧ ਘਟਤੁ ਹੈ ॥
ਮੋਰ ਮੋਰ ਕਰਿ ਅਧਿਕ ਲਾਡੁ ਧਰਿ ਪੇਖਤ ਹੀ ਜਮਰਾਉ ਹਸੈ ॥੧॥
ਐਸਾ ਤੈਂ ਜਗੁ ਭਰਮਿ ਲਾਇਆ ॥
ਕੈਸੇ ਬੂਝੈ ਜਬ ਮੋਹਿਆ ਹੈ ਮਾਇਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਕਹਤ ਕਬੀਰ ਛੋਡਿ ਬਿਖਿਆ ਰਸ ਇਤੁ ਸੰਗਤਿ ਨਿਹਚਉ ਮਰਣਾ ॥
ਰਮਈਆ ਜਪਹੁ ਪ੍ਰਾਣੀ ਅਨਤ ਜੀਵਣ ਬਾਣੀ ਇਨ ਬਿਧਿ ਭਵ ਸਾਗਰੁ ਤਰਣਾ ॥੨॥
ਜਾਂ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਤਾ ਲਾਗੈ ਭਾਉ ॥
ਭਰਮੁ ਭੁਲਾਵਾ ਵਿਚਹੁ ਜਾਇ ॥
ਉਪਜੈ ਸਹਜੁ ਗਿਆਨ ਮਤਿ ਜਾਗੈ ॥
ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਅੰਤਰਿ ਲਿਵ ਲਾਗੈ ॥੩॥
ਇਤੁ ਸੰਗਤਿ ਨਾਹੀ ਮਰਣਾ ॥
ਹੁਕਮੁ ਪਛਾਣਿ ਤਾ ਖਸਮੈ ਮਿਲਣਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ਦੂਜਾ ॥
ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਭ. ਕਬੀਰ) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ - ਅੰਗ ੯੨

ਐਮ.ਪੀ.੩ ਮੋਬਾਇਲ ਤੇ ਪੀ.ਸੀ ਲਈ Comming Soon

ਇੱਕਲੀ ਇੱਕਲੀ ਐਮ.ਪੀ.੩ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ 

ਨਿੱਚੇ ਐਮ.ਪੀ.੩ ਨਾਲ (SIZE)MB ਲਿੱਖਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਨਾਲ ਇਹ ਐਮ.ਪੀ.੩ ਚੱਲ ਪਵੇਗੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਊਸ ਤੋਂ RIGHT CLICK ਕਰੋ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲਿੱਖਿਆ ਆਵੇਗਾ ਕਿ Save as... ਉਸਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਐਮ.ਪੀ.੩ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ।

01_jannee_jaanat_sutu 3.6 MB 

02_aisaa_tai_jagu 2.6 MB

03_kahat_kabeer_choodi 2.5 MB

04_jaa_tisu_bhaavai 1.9 MB

05_itu_sangati_naahee_marnaa 1.9 MB


Savaye Saree Mukhbaak-y Mahallaa 5


ਸਤਿ ਨਾਮੁ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ
 ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰੁ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ
ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥
ਸਵਯੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਬਾਕ੍ਯ੍ਯ ਮਹਲਾ ੫ ॥
ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਕਰਤਾਰ ਕਰਣ ਕਾਰਣ ਸਭ ਆਪੇ ॥
ਸਰਬ ਰਹਿਓ ਭਰਪੂਰਿ ਸਗਲ ਘਟ ਰਹਿਓ ਬਿਆਪੇ ॥
ਬ੍ਯ੍ਯਾਪਤੁ ਦੇਖੀਐ ਜਗਤਿ ਜਾਨੈ ਕਉਨੁ ਤੇਰੀ ਗਤਿ ਸਰਬ ਕੀ ਰਖ੍ਯ੍ਯਾ ਕਰੈ ਆਪੇ ਹਰਿ ਪਤਿ ॥
ਅਬਿਨਾਸੀ ਅਬਿਗਤ ਆਪੇ ਆਪਿ ਉਤਪਤਿ ॥
ਏਕੈ ਤੂਹੀ ਏਕੈ ਅਨ ਨਾਹੀ ਤੁਮ ਭਤਿ ॥
ਹਰਿ ਅੰਤੁ ਨਾਹੀ ਪਾਰਾਵਾਰੁ ਕਉਨੁ ਹੈ ਕਰੈ ਬੀਚਾਰੁ ਜਗਤ ਪਿਤਾ ਹੈ ਸ੍ਰਬ ਪ੍ਰਾਨ ਕੋ ਅਧਾਰੁ ॥
ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਭਗਤੁ ਦਰਿ ਤੁਲਿ ਬ੍ਰਹਮ ਸਮਸਰਿ ਏਕ ਜੀਹ ਕਿਆ ਬਖਾਨੈ ॥
ਹਾਂ ਕਿ ਬਲਿ ਬਲਿ ਬਲਿ ਬਲਿ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰਿ ॥੧॥
ਸਵਯੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਬਾਕ੍ਯ੍ਯ (ਮਃ ੫) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ - ਅੰਗ ੧੩੮੫




ਐਮ.ਪੀ.੩ ਡਾਉਨਲੋਡ

01_Savaye_Saree_Mukhbaak_M5_Pa 4.6 MB 

02_Savaye_Saree_Mukhbaak_M5_Pa 2.0 MB

03_Savaye_Saree_Mukhbaak_M5_Pa 1.5 MB

04_Savaye_Saree Mukhbaak-y Mah 1.1 MB

05_Savaye_Saree_Mukhbaak_M5_Pa 2.0 MB

06_Savaye_Saree_Mukhbaak_M5_Pa 1.4 MB

07_Savaye_Saree_Mukhbaak_M5_Pa 916.5 KB

08_Savaye_Saree_Mukhbaak_M5_Pa 2.0 MB

09_Savaye_Saree_Mukhbaak_M5_Pa 1.3 MB

10_Savaye_Saree_Mukhbaak_M5_Pa 1.9 MB

11_Savaye_Saree_Mukhbaak_M5_Pa 3.1 MB

12_Savaye_Saree_Mukhbaak_M5_Pa 1.7 MB

13_Savaye_Saree_Mukhbaak_M5_Pa 2.0 MB

14_Savaye_Saree_Mukhbaak_M5_Pa 2.7 MB

15_Savaye_Saree_Mukhbaak_M5_Pa 2.8 MB

16_Savaye_Saree_Mukhbaak_M5_Pa 2.1 MB

17_Savaye_Saree_Mukhbaak_M5_Pa 1.6 MB

18_Savaye_Saree_Mukhbaak_M5_Pa 1.8 MB

19_Savaye_Saree_Mukhbaak_M5_Pa 1.2 MB

20_Savaye_Saree_Mukhbaak_M5_Pa 1.1 MB



Savaeeay Mahlay Panjvay Kay (Pannaa 1406 to 1409)

ਸਵਈਏ ਮਹਲੇ ਪੰਜਵੇ ਕੇ ੫
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥
ਸਿਮਰੰ ਸੋਈ ਪੁਰਖੁ ਅਚਲੁ ਅਬਿਨਾਸੀ ॥
ਜਿਸੁ ਸਿਮਰਤ ਦੁਰਮਤਿ ਮਲੁ ਨਾਸੀ ॥
ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਣ ਕਵਲ ਰਿਦਿ ਧਾਰੰ ॥
ਗੁਰ ਅਰਜੁਨ ਗੁਣ ਸਹਜਿ ਬਿਚਾਰੰ ॥
ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਘਰਿ ਕੀਅਉ ਪ੍ਰਗਾਸਾ ॥
ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੀ ਆਸਾ ॥
ਤੈ ਜਨਮਤ ਗੁਰਮਤਿ ਬ੍ਰਹਮੁ ਪਛਾਣਿਓ ॥
ਕਲ੍ਯ੍ਯ ਜੋੜਿ ਕਰ ਸੁਜਸੁ ਵਖਾਣਿਓ ॥
ਭਗਤਿ ਜੋਗ ਕੌ ਜੈਤਵਾਰੁ ਹਰਿ ਜਨਕੁ ਉਪਾਯਉ ॥
ਸਬਦੁ ਗੁਰੂ ਪਰਕਾਸਿਓ ਹਰਿ ਰਸਨ ਬਸਾਯਉ ॥
ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਅੰਗਦ ਅਮਰ ਲਾਗਿ ਉਤਮ ਪਦੁ ਪਾਯਉ ॥
ਗੁਰੁ ਅਰਜੁਨੁ ਘਰਿ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਭਗਤ ਉਤਰਿ ਆਯਉ ॥੧॥
ਸਵਈਏ ਮਹਲੇ ਪੰਜਵੇਂ ਕੇ (ਭਟ ਕਲ੍ਯ੍ਯ) - ੧੪੦੭


ਐਮ.ਪੀ.੩ ਡਾਉਨਲੋਡ


Individual Files
01_Savaeeye_M5_Bhatt_Kal_Pada_1_Simrang_soee_purakhu.mp3 7.6 MB 

02_Savaeeye_M5_Bhatt_Kal_Pada_2_Badbhaagee_unmaaniaou.mp3 1.2 MB 

03_Savaeeye_M5_Bhatt_Kal_Pada_3_Janak_raaju_bartaaiaa.mp3 2.1 MB 

04_Savaeeye_M5_Bhatt_Kal_Pada_4_Khelu_goordou_keeaou.mp3 1.8 MB 

05_Savaeeye_M5_Bhatt_Kal_Pada_5_Sad_jeevanu_arjunu.mp3 2.4 MB 

06_Savaeeye_M5_Bhatt_Kal_Pada_7_Jai_jai_kaaru_jaasu_jag_andari.mp3 3.2 MB 

07_Savaeeye_M5_Bhatt_Kal_Pada_7_Dhram_dheeru_gurmati_gabheer.mp3 4.2 MB 

08_Savaeeye_M5_Bhatt_Kal_Pada_8_Bhai_nirbhau_maaniaou.mp3 2.4 MB 

09_Savaeeye_M5_Bhatt_Kal_Pada_9_Amiou_rasnaa_badani_bar.mp3 2.3 MB 

10_Savaeeye_M5_Bhatt_Mathura_Sorathe_Pada_1_Guru_arjunu_purakhu.mp3 1.1 MB 

11_Savaeeye_M5_Bhatt_Mathura_Sorathe_Pada_2_Bhavjalu_saairu_setu.mp3 766.1 KB 

12_Savaeeye_M5_Bhatt_Mathura_Sorathe_Pada_3_Jagat_udhaaranu_naamu.mp3 443.8 KB 

13_Savaeeye_M5_Bhatt_Mathura_Pada_1_Joti_roopi_hari_aapi_guru.mp3 1.9 MB 

14_Savaeeye_M5_Bhatt_Mathura_Pada_2_Sati_roopu_sati_naamu_satu.mp3 3.8 MB 

15_Savaeeye_M5_Bhatt_Mathura_Pada_3_Tahi_jan_jaachau_jagatr.mp3 1.6 MB 

16_Savaeeye_M5_Bhatt_Mathura_Pada_4_Antu_na_paavat_dev_sabai.mp3 2.0 MB 

17_Savaeeye_M5_Bhatt_Mathura_Pada_5_Jag_aouru_n_yaahi_mahaa.mp3 3.7 MB 

18_Savaeeye_M5_Bhatt_Mathura_Pada_6_Jab_laou_nahee_bhaag.mp3 2.4 MB 

19_Savaeeye_M5_Bhatt_Mathura_Pada_7_Kali_samudr_bhaay_roop.mp3 2.7 MB 

20_Savaeeye_M5_Bhatt_Haribans_Pada_1_Ajai_gang_jalu_atalu.mp3 3.6 MB 

21_Savaeeye_M5_Bhatt_Haribans_Pada_2_Dev_puree_mahi_gayou.mp3 3.1 MB 





Savaeeay Mahlay Chauthay Kay (Pannaa 1396 to 1406)

ਸਵਈਏ ਮਹਲੇ ਚਉਥੇ ਕੇ ੪
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥
ਇਕ ਮਨਿ ਪੁਰਖੁ ਨਿਰੰਜਨੁ ਧਿਆਵਉ ॥
ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਹਰਿ ਗੁਣ ਸਦ ਗਾਵਉ ॥
ਗੁਨ ਗਾਵਤ ਮਨਿ ਹੋਇ ਬਿਗਾਸਾ ॥
ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਿ ਜਨਹ ਕੀ ਆਸਾ ॥
ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵਿ ਪਰਮ ਪਦੁ ਪਾਯਉ ॥
ਅਬਿਨਾਸੀ ਅਬਿਗਤੁ ਧਿਆਯਉ ॥
ਤਿਸੁ ਭੇਟੇ ਦਾਰਿਦ੍ਰੁ ਨ ਚੰਪੈ ॥
ਕਲ੍ਯ੍ਯ ਸਹਾਰੁ ਤਾਸੁ ਗੁਣ ਜੰਪੈ ॥
ਜੰਪਉ ਗੁਣ ਬਿਮਲ ਸੁਜਨ ਜਨ ਕੇਰੇ ਅਮਿਅ ਨਾਮੁ ਜਾ ਕਉ ਫੁਰਿਆ ॥
ਇਨਿ ਸਤਗੁਰੁ ਸੇਵਿ ਸਬਦ ਰਸੁ ਪਾਯਾ ਨਾਮੁ ਨਿਰੰਜਨ ਉਰਿ ਧਰਿਆ ॥
ਹਰਿ ਨਾਮ ਰਸਿਕੁ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਣ ਗਾਹਕੁ ਚਾਹਕੁ ਤਤ ਸਮਤ ਸਰੇ ॥
ਕਵਿ ਕਲ੍ਯ੍ਯ ਠਕੁਰ ਹਰਦਾਸ ਤਨੇ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰ ਅਭਰ ਭਰੇ ॥੧॥
ਸਵਈਏ ਮਹਲੇ ਚਉਥੇ ਕੇ (ਭਟ ਕਲ੍ਯ੍ਯ) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ - ਅੰਗ ੧੩੯੬



ਐਮ.ਪੀ.੩ ਡਾਉਨਲੋਡ

Individual Files

01_Savaeeye_M4_Bhatt_Kal_Pada_ 4.6 MB

02_Savaeeye_M4_Bhatt_Kal_Pada_ 2.1 MB

03_Savaeeye_M4_Bhatt_Kal_Pada_ 2.7 MB

04_Savaeeye_M4_Bhatt_Kal_Pada_ 2.0 MB

05_Savaeeye_M4_Bhatt_Kal_Pada_ 2.6 MB

06_Savaeeye_M4_Bhatt_Kal_Pada_ 2.9 MB

07_Savaeeye_M4_Bhatt_Kal_Pada_ 2.3 MB

08_Savaeeye_M4_Bhatt_Kal_Pada_ 3.3 MB

09_Savaeeye_M4_Bhatt_Kal_Pada_ 1.9 MB

10_Savaeeye_M4_Bhatt_Kal_Pada_ 3.1 MB

11_Savaeeye_M4_Bhatt_Kal_Pada_ 1.7 MB

12_Savaeeye_M4_Bhatt_Kal_Pada_ 2.7 MB

13_Savaeeye_M4_Bhatt_Kal_Pada_ 2.8 MB

14_Savaeeye_M4_Bhatt_Nal_Pada_ 2.6 MB

15_Savaeeye_M4_Bhatt_Nal_Pada_ 2.9 MB

16_Savaeeye_M4_Bhatt_Nal_Pada_ 3.5 MB

17_Savaeeye_M4_Bhatt_Nal_Pada_ 4.7 MB

18_Savaeeye_M4_Bhatt_Nal_Pada_ 1.3 MB

19_Savaeeye_M4_Bhatt_Nal_Pada_ 2.5 MB

20_Savaeeye_M4_Bhatt_Nal_Pada_ 2.0 MB

21_Savaeeye_M4_Bhatt_Nal_Pada_ 4.4 MB

22_Savaeeye_M4_Bhatt_Nal_Pada_ 2.5 MB

23_Savaeeye_M4_Bhatt_Nal_Pada_ 2.7 MB

24_Savaeeye_M4_Bhatt_Nal_Pada_ 1.9 MB

25_Savaeeye_M4_Bhatt_Nal_Pada_ 2.7 MB

26_Savaeeye_M4_Bhatt_Gayandh_J 3.5 MB

27_Savaeeye_M4_Bhatt_Gayandh_J 6.0 MB

28_Savaeeye_M4_Bhatt_Gayandh_J 5.7 MB

29_Savaeeye_M4_Bhatt_Gayandh_J 5.1 MB

30_Savaeeye_M4_Bhatt_Gayandh_P 10.6 MB

31_Savaeeye_M4_Bhatt_Gayandh_P 6.5 MB

32_Savaeeye_M4_Bhatt_Gayandh_P 2.2 MB

33_Savaeeye_M4_Bhatt_Gayandh_P 3.6 MB

34_Savaeeye_M4_Bhatt_Gayandh_P 1.7 MB

35_Savaeeye_M4_Bhatt_Gayandh_P 5.0 MB

36_Savaeeye_M4_Bhatt_Gayandh_P 3.1 MB

37_Savaeeye_M4_Bhatt_Gayandh_P 3.3 MB

38_Savaeeye_M4_Bhatt_Gayandh_P 6.2 MB

39_Savaeeye_M4_Bhatt_Gayandh_P 5.2 MB

41_Savaeeye_M4_Bhatt_Gayandh_P 5.1 MB

42_Savaeeye_M4_Bhatt_Gayandh_P 2.7 MB

43_Savaeeye_M4_Bhatt_Mathura_P 3.5 MB

44_Savaeeye_M4_Bhatt_Mathura_P 1.4 MB

45_Savaeeye_M4_Bhatt_Mathura_P 1.3 MB

47_Savaeeye_M4_Bhatt_Mathura_P 1.6 MB

47_Savaeeye_M4_Bhatt_Mathura_P 1.6 MB

48_Savaeeye_M4_Bhatt_Mathura_P 2.2 MB

49_Savaeeye_M4_Bhatt_Mathura_P 1.1 MB

50_Savaeeye_M4_Bhatt_Bal_Pada_ 3.6 MB

51_Savaeeye_M4_Bhatt_Bal_Pada_ 2.8 MB

52_Savaeeye_M4_Bhatt_Bal_Pada_ 1.0 MB

53_Savaeeye_M4_Bhatt_Bal_Pada_ 1.2 MB

54_Savaeeye_M4_Bhatt_Bal_Pada_ 1.5 MB

55_Savaeeye_M4_Bhatt_Kirat_Pad 1.3 MB

56_Savaeeye_M4_Bhatt_Kirat_Pad 1.8 MB

57_Savaeeye_M4_Bhatt_Kirat_Pad 2.3 MB

58_Savaeeye_M4_Bhatt_Kirat_Pad 658.7 KB

59_Savaeeye_M4_Bhatt_Sal_Pada_ 3.7 MB

60_Savaeeye_M4_Bhatt_Sal_Pada_ 3.1 MB