September 27, 2013

Raag Gaourhee Thitee Kabeer Jee Kee


ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ ਥਿਤੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕੀ ॥

ਪੰਦ੍ਰਹ ਥਿਤੀ ਸਾਤ ਵਾਰ ॥
ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਉਰਵਾਰ ਨ ਪਾਰ ॥
ਸਾਧਿਕ ਸਿਧ ਲਖੈ ਜਉ ਭੇਉ ॥
ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਆਪੇ ਦੇਉ ॥੧॥
ਗਉੜੀ ਥਿਤੀ (ਭ. ਕਬੀਰ) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ - ਅੰਗ ੩੪੩
ਉਪਰੋਕਤ ਬਾਣੀ ਆਨਲਾਇਨ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਵਿਆਖਿਆ ਸੁਣੋ ।
ਐਮ.ਪੀ.੩ ਮੋਬਾਇਲ ਤੇ ਪੀ.ਸੀ ਲਈ

ਇੱਕਲੀ ਇੱਕਲੀ ਐਮ.ਪੀ.੩ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ 

ਨਿੱਚੇ ਐਮ.ਪੀ.੩ ਨਾਲ (SIZE)MB ਲਿੱਖਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਨਾਲ ਇਹ ਐਮ.ਪੀ.੩ ਚੱਲ ਪਵੇਗੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਊਸ ਤੋਂ RIGHT CLICK ਕਰੋ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲਿੱਖਿਆ ਆਵੇਗਾ ਕਿ Save as... ਉਸਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਐਮ.ਪੀ.੩ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ।


01_pandreh_thitee_saat_vaar2.m 2.9 MB 

02_ammaavas_mehi_aas_nivaarahu 1.6 MB 

03_charan_kamal_gobind_rang_la 1.8 MB 

04_duteeaa_duh_kari_jaanai_ang 2.1 MB 

05_tariteeaa_teenay_sam_kari_l 3.0 MB 

06_chaothahi_chanchal_man kaou 3.1 MB 

07_paaNchai_panch_tat_bisthaar 6.5 MB 

08_chhathi_khatu_chakr_chhahoo 8.1 MB 

09_saatai_sati_kari_baachaa_ja 4.4 MB 

10_astamee_asat_Dhaatu_kee_kaa 7.2 MB 

11_naumee_navai_duaar_kaou_saa 2.6 MB 

12_dasmee_dah_dis_hoei_anand.m 2.8 MB 

13_aykaadasee_ayk_dis_Dhaavai. 1.9 MB 

14_baarasi_baarah_ugvai_soor.m 1.3 MB 

15_tayrasi_tayrah_agam_bakhaan 2.4 MB 

16_chaudasi_chaodah_lok_majhaa 2.2 MB 

17_pooniou_pooraa_chand_akaas. 2.6 MB September 21, 2013

Raag Gaourhee Poorbee Baavan Akhree Kabeer Jeeou Kee Pannaa 340


ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ ਪੂਰਬੀ ਬਾਵਨ ਅਖਰੀ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ਕੀ

ੴ ਸਤਿਨਾਮੁ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥
ਬਾਵਨ ਅਛਰ ਲੋਕ ਤ੍ਰੈ ਸਭੁ ਕਛੁ ਇਨ ਹੀ ਮਾਹਿ ॥
ਏ ਅਖਰ ਖਿਰਿ ਜਾਹਿਗੇ ਓਇ ਅਖਰ ਇਨ ਮਹਿ ਨਾਹਿ ॥੧॥
ਗਉੜੀ ਬਾਵਨ ਅਖਰੀ (ਭ. ਕਬੀਰ) - ਅੰਗ ੩੪੦

ਉਪਰੋਕਤ ਬਾਣੀ ਆਨਲਾਇਨ ਪੜੋ ।
ਉਪਰੋਕਤ ਬਾਣੀ ਆਨਲਾਇਨ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਵਿਆਖਿਆ ਸੁਣੋ ।
ਐਮ.ਪੀ.੩ ਮੋਬਾਇਲ ਤੇ ਪੀ.ਸੀ ਲਈ

ਇੱਕਲੀ ਇੱਕਲੀ ਐਮ.ਪੀ.੩ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ 

ਨਿੱਚੇ ਐਮ.ਪੀ.੩ ਨਾਲ (SIZE)MB ਲਿੱਖਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਨਾਲ ਇਹ ਐਮ.ਪੀ.੩ ਚੱਲ ਪਵੇਗੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਊਸ ਤੋਂ RIGHT CLICK ਕਰੋ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲਿੱਖਿਆ ਆਵੇਗਾ ਕਿ Save as... ਉਸਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਐਮ.ਪੀ.੩ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ।
                                                                    Audio Files
VBR MP3
Ogg Vorbis
01_baavan_achhar_lok_tarai_sab 51.6 MB 

02_jahaa_bol_tah_achhar_aavaa. 29.1 MB 

03_alah_lahaou_taou_kiaa_kahao 20.2 MB 

04_alah_lahantaa_bhayd_chhai_k 37.5 MB 

05_turak_tareekati_jaaneeai_hi 12.3 MB 

06_onkaar_aadi_mai_jaana.mp3 35.9 MB 

07_kakaa_kirani_kamal_mehi_paa 7.1 MB 

08_khakhaa_ihai_khorhi_man_aav 14.6 MB 

09_gagaa_gur_kay_bachan_pachha 11.5 MB 

10_ghaghaa_ghati_ghati_nimsai_ 38.6 MB 

11_nyanyaa_nigrahi_sanayhu_kar 17.4 MB 

12_chhachhaa_ihai_chhatarpati_ 15.7 MB 

13_chachaa_rachit_chitr_hai_bh 11.5 MB 

14_jajaa_jaou_tan_jeevat_jaraa 49.1 MB 

15_jhajhaa_urajh_surajhi_nahee 18.7 MB 

16_njanjaa_nikati_ju_ghat_rahio_door_kahaa_taji_jaaei.mp3 15.9 MB 

17_tataa_bikat_ghaat_ghat_maahee.mp3 18.9 MB 

18_thathaa_ihai_doori_thag_neeraa.mp3 27.6 MB 

19_dadaa_dar_upjay_daru_jaaee.mp3 13.6 MB 

20-dhadhaa_dhig_dhoodhehi_kat_aanaa.mp3 24.3 MB 

21_naanaa_rani_rootaou_nar_nayhee_karai.mp3 33.5 MB 

22_tataa_atar_tariu_nah_jaaee.mp3 9.8 MB 

23_thathaa_athaah_thaah_nahee_paavaa.mp3 26.1 MB 

24_dadaa_daykhi_ju_binsanhaaraa.mp3 47.6 MB 

25_DhaDhaa_arDhahi_uraDh_nibayraa.mp3 31.4 MB 

26_nannaa_nisi_dinu_nirkhat_jaaee.mp3 12.5 MB 

27_papaa_apar_paaru_nahee_paavaa.mp3 35.6 MB 

28_fafaa_binu_foolah_falu_hoee.mp3 16.4 MB 

29_babaa_bindehi_bind_milaavaa.mp3 13.2 MB 

30_bhabhaa_bhaydehi_bhayd_milaavaa.mp3 17.5 MB 

31_mamaa_mool_gahiaa_manu_maanai.mp3 18.2 MB 

32_mamaa_man_siou_kaaju_hai_man_saaDhay_siDhi_hoei.mp3 14.0 MB 

33_ihu_manu_saktee_ihu_manu_seeou.mp3 20.7 MB 

34_yayaa_jaou_jaanehi_taou_durmati_hani_kari_basi_kaaiaa_gaaou.mp3 25.2 MB 

35_raaraa_rasu_niras_kari_jaaniaa.mp3 10.5 MB 

36_lalaa_aisay_liv_manu_laavai.mp3 6.7 MB 

37_vavaa_baar_baar_bisan_samHaar.mp3 15.1 MB 

38_vaavaa_vaahee_jaaneeai_vaa_jaanay_ihu_hoei.mp3 6.4 MB 

39_sasaa_so_neekaa_kari_soDhhu.mp3 27.3 MB 

40_khakhaa_khoji_parai_jaou_koee.mp3 15.9 MB 

41_sasaa_so_sah_sayj_savaarai.mp3 24.7 MB 

42_haahaa_hot_hoei_nahee_jaanaa.mp3 16.9 MB 

43_liNou_liNou_karat_firai_sabhu_logu.mp3 6.8 MB 

44_khakhaa_khirat_khapat_gaay_kaytay.mp3 4.4 MB 

45_baavan_akhar_joray_aani.mp3 7.8 MB 

September 18, 2013

Gurmati Vs Arya Samaj

ਗੁਰਮਤਿ ਬਨਾਮ ਆਰਿਆ ਸਮਾਜ  ਐਮ.ਪੀ.੩ ਮੋਬਾਇਲ ਤੇ ਪੀ.ਸੀ ਲਈ

ਇੱਕਲੀ ਇੱਕਲੀ ਐਮ.ਪੀ.੩ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ 

ਨਿੱਚੇ ਐਮ.ਪੀ.੩ ਨਾਲ (SIZE)MB ਲਿੱਖਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਨਾਲ ਇਹ ਐਮ.ਪੀ.੩ ਚੱਲ ਪਵੇਗੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਊਸ ਤੋਂ RIGHT CLICK ਕਰੋ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲਿੱਖਿਆ ਆਵੇਗਾ ਕਿ Save as... ਉਸਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਐਮ.ਪੀ.੩ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ।Audio Files

VBR MP3

Ogg Vorbis 


01-Introduction Arya Sidhant Atay Sikh Guru 
02-Arya Samaj and Gurmat 
03-Arya Samaj and Gurmat 
04-Isher Parmeshwar in Vedanta and Gurmati 
05-Isher Parmeshwar in Japu 
06-Isher Parmeshwar in Gurbani 
07-Ishar Day Naam (Inder,Brahma,Shiv,Tin Chele 
08-Ishar Day Naam (Aykankaar Te OanGkaar, 
09-Isher Parmeshwar in Gurbani 
10-Sakar Nirakar 
11-NirGun Sargun Kahn Singh and Sahib Singh 
12-NirGun Sargun Pt. Tara Singh 
13-NirGun Sargun 

September 6, 2013

Raagu Aasaa mahlaa 3 Ptee (Pannaa 434)

ਰਾਗੁ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੩ ਪਟੀ
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥
ਅਯੋ ਅੰਙੈ ਸਭੁ ਜਗੁ ਆਇਆ ਕਾਖੈ ਘੰਙੈ ਕਾਲੁ ਭਇਆ ॥
ਰੀਰੀ ਲਲੀ ਪਾਪ ਕਮਾਣੇ ਪੜਿ ਅਵਗਣ ਗੁਣ ਵੀਸਰਿਆ ॥੧॥
ਆਸਾ ਪਟੀ (ਮ: ੩) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ - ਅੰਗ ੪੩੪ਉਪਰੋਕਤ ਬਾਣੀ ਆਨਲਾਇਨ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਵਿਆਖਿਆ ਸੁਣੋ ।
ਐਮ.ਪੀ.੩ ਮੋਬਾਇਲ ਤੇ ਪੀ.ਸੀ ਲਈ

ਇੱਕਲੀ ਇੱਕਲੀ ਐਮ.ਪੀ.੩ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ 

ਨਿੱਚੇ ਐਮ.ਪੀ.੩ ਨਾਲ (SIZE)MB ਲਿੱਖਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਨਾਲ ਇਹ ਐਮ.ਪੀ.੩ ਚੱਲ ਪਵੇਗੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਊਸ ਤੋਂ RIGHT CLICK ਕਰੋ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲਿੱਖਿਆ ਆਵੇਗਾ ਕਿ Save as... ਉਸਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਐਮ.ਪੀ.੩ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ।


Audio FilesVBR MP3 &
 Ogg Vorbis

01_ayo_anyai_sabu_jagu_aaiaa 29.1 MB 

02_Rahaou_1_man_aisaa_laykhaa_ 6.9 MB 

03_sindh_nGaaeiai_simrahi_naahee 14.2 MB 

04_babai_boojhi_naahee_moorhay 1.3 MB 

05_jajay_joti_hiri_laee_tayree 29.0 MB 

06_tudhu_siri_likhiaa_so_parh_ 13.2 MB 

07_sassay_sanjamu_gaeiu_moorha 18.3 MB 

08_mammai_mati_hiri_laee_tayre 2.8 MB 

09_kakai_kaami_krodhi_bharmiuh 16.2 MB 

10_tatai_tsamasi_jaluhu_moorha 20.3 MB 

11_papai_paari_N_pavhee 3.6 MB 

12_bhabhai_bhavjali_dubohu_moo 3.5 MB 

13_vavai_vaaree_aaeeaa_moorhay 2.8 MB 

14-jhajhai_kaday_N_jhoorhi_moo 15.6 MB 

15_dhadai_dhaavat_varaji_rakhu 26.4 MB 

16_gagai_gobindu_chiti_kari_mo 4.2 MB 

17_haaai_hari_kathaa_boojhu_to 6.7 MB 

18_raaai_ramu_chiti_kari_moorh 10.7 MB 

19_tayraa_anti_N_jaaee_lakhiaa 2.0 MB ਰਾਗੁ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੩ ਪਟੀ - ਵਿਆਖਿਆ 
ਵਿਆਖਿਆਕਾਰ:- ਨਿਹੰਗ ਧਰਮ ਸਿੰਘ 


ਰਾਗੁ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੩ ਪਟੀ
रागु आसा महला ३ पटी
Rāg āsā mėhlā 3 patī
Raag Aasaa, Third Mehl, Patee - The Alphabet:
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ 
ੴ सतिगुर प्रसादि ॥
Ik▫oaʼnkār saṯgur parsāḏ.
One Universal Creator God. By The Grace Of The True Guru:
ਅਯੋ ਅੰਙੈ ਸਭੁ ਜਗੁ ਆਇਆ ਕਾਖੈ ਘੰਙੈ ਕਾਲੁ ਭਇਆ 
अयो अंङै सभु जगु आइआ काखै घंङै कालु भइआ ॥
Ėo ańai sabẖ jag ā▫i▫ā kākẖai gẖańai kāl bẖa▫i▫ā.
Ayo, Angai: The whole world which was created - Kaahkai, Ghangai: It shall pass away.


01-Raag Aasaa M-3 Patee.mp4


02-Raag Aasaa M-3 Patee.mp4


03-Raag Aasaa M-3 Patee.mp4


04-Raag Aasaa M-3 Patee.mp4


05-Raag Aasaa M-3 Patee.mp4


06-Raag Aasaa M-3 Patee.mp4


07-Raag Aasaa M-3 Patee.mp4


08-Raag Aasaa M-3 Patee.mp4


09-Raag Aasaa M-3 Patee.mp4


10-Raag Aasaa M-3 Patee.mp4


11-Raag Aasaa M-3 Patee.mp4


12-Raag Aasaa M-3 Patee.mp4


13-Raag Aasaa M-3 Patee.mp4
14-Raag Aasaa M-3 Patee.mp4

September 2, 2013

Gaj Nav Gaj Das Gaj Ikees Pureeaa

ਗਉੜੀ ॥
ਗਜ ਨਵ ਗਜ ਦਸ ਗਜ ਇਕੀਸ ਪੁਰੀਆ ਏਕ ਤਨਾਈ ॥
ਸਾਠ ਸੂਤ ਨਵ ਖੰਡ ਬਹਤਰਿ ਪਾਟੁ ਲਗੋ ਅਧਿਕਾਈ ॥੧॥
ਗਈ ਬੁਨਾਵਨ ਮਾਹੋ ॥
ਘਰ ਛੋਡਿਐ ਜਾਇ ਜੁਲਾਹੋ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਗਜੀ ਨ ਮਿਨੀਐ ਤੋਲਿ ਨ ਤੁਲੀਐ ਪਾਚਨੁ ਸੇਰ ਅਢਾਈ ॥
ਜੌ ਕਰਿ ਪਾਚਨੁ ਬੇਗਿ ਨ ਪਾਵੈ ਝਗਰੁ ਕਰੈ ਘਰਹਾਈ ॥੨॥
ਦਿਨ ਕੀ ਬੈਠ ਖਸਮ ਕੀ ਬਰਕਸ ਇਹ ਬੇਲਾ ਕਤ ਆਈ ॥
ਛੂਟੇ ਕੂੰਡੇ ਭੀਗੈ ਪੁਰੀਆ ਚਲਿਓ ਜੁਲਾਹੋ ਰੀਸਾਈ ॥੩॥
ਛੋਛੀ ਨਲੀ ਤੰਤੁ ਨਹੀ ਨਿਕਸੈ ਨਤਰ ਰਹੀ ਉਰਝਾਈ ॥
ਛੋਡਿ ਪਸਾਰੁ ਈਹਾ ਰਹੁ ਬਪੁਰੀ ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਸਮਝਾਈ ॥੪॥੩॥੫੪॥
ਗਉੜੀ (ਭ. ਕਬੀਰ) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ - ਅੰਗ ੩੩੫


ਐਮ.ਪੀ.੩ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ 

ਨਿੱਚੇ ਐਮ.ਪੀ.੩ ਨਾਲ (SIZE)MB ਲਿੱਖਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਨਾਲ ਇਹ ਐਮ.ਪੀ.੩ ਚੱਲ ਪਵੇਗੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਊਸ ਤੋਂ RIGHT CLICK ਕਰੋ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲਿੱਖਿਆ ਆਵੇਗਾ ਕਿ Save as... ਉਸਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਐਮ.ਪੀ.੩ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ।Audio Files
VBR MP3
Gaj Nav Gaj Das Gaj Ikees Pure 5.7 MB