May 28, 2013

Vaar Salokaa Naal Salok Bhee Mahlay Pahilay Kay Likhay (Pannaa 462)


 ਸਤਿਨਾਮੁ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰੁ
 ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ
 ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥ ਵਾਰ ਸਲੋਕਾ ਨਾਲਿ ਸਲੋਕ ਭੀ ਮਹਲੇ ਪਹਿਲੇ ਕੇ ਲਿਖੇ
ਟੁੰਡੇ ਅਸ ਰਾਜੈ ਕੀ ਧੁਨੀ ॥
ਸਲੋਕੁ ਮ: ੧ ॥
ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਦਿਉਹਾੜੀ ਸਦ ਵਾਰ ॥
ਜਿਨਿ ਮਾਣਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ ਕਰਤ ਨ ਲਾਗੀ ਵਾਰ ॥੧॥
ਮਹਲਾ ੨ ॥
ਜੇ ਸਉ ਚੰਦਾ ਉਗਵਹਿ ਸੂਰਜ ਚੜਹਿ ਹਜਾਰ ॥
ਏਤੇ ਚਾਨਣ ਹੋਦਿਆਂ ਗੁਰ ਬਿਨੁ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ ॥੨॥
ਮ: ੧ ॥
ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਨ ਚੇਤਨੀ ਮਨਿ ਆਪਣੈ ਸੁਚੇਤ ॥
ਛੁਟੇ ਤਿਲ ਬੂਆੜ ਜਿਉ ਸੁੰਞੇ ਅੰਦਰਿ ਖੇਤ ॥
ਖੇਤੈ ਅੰਦਰਿ ਛੁਟਿਆ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸਉ ਨਾਹ ॥
ਫਲੀਅਹਿ ਫੁਲੀਅਹਿ ਬਪੁੜੇ ਭੀ ਤਨ ਵਿਚਿ ਸੁਆਹ ॥੩॥
ਪਉੜੀ ॥
ਆਪੀਨ੍ਹ੍ਹੈ ਆਪੁ ਸਾਜਿਓ ਆਪੀਨ੍ਹ੍ਹੈ ਰਚਿਓ ਨਾਉ ॥
ਦੁਯੀ ਕੁਦਰਤਿ ਸਾਜੀਐ ਕਰਿ ਆਸਣੁ ਡਿਠੋ ਚਾਉ ॥
ਦਾਤਾ ਕਰਤਾ ਆਪਿ ਤੂੰ ਤੁਸਿ ਦੇਵਹਿ ਕਰਹਿ ਪਸਾਉ ॥
ਤੂੰ ਜਾਣੋਈ ਸਭਸੈ ਦੇ ਲੈਸਹਿ ਜਿੰਦੁ ਕਵਾਉ ॥
ਕਰਿ ਆਸਣੁ ਡਿਠੋ ਚਾਉ ॥੧॥
ਆਸਾ  ਕੀ ਵਾਰ: (ਮ: ੧) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ - ਅੰਗ ੪੬੩


ਉਪਰੋਕਤ ਬਾਣੀ ਆਨਲਾਇਨ ਪੜੋ
(ਤੇ ਵਿਆਖਿਆ ਸੁਣੋ ।)


1 ਤੋ 50 - ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਵਿਆਖਿਆ51 ਤੋ 100 - ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਵਿਆਖਿਆ101 ਤੋ 150 - ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਵਿਆਖਿਆ151 ਤੋ 200 - ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਵਿਆਖਿਆ201 ਤੋ 250 - ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਵਿਆਖਿਆ251 ਤੋ 300 - ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਵਿਆਖਿਆ301 ਤੋ 350 - ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਵਿਆਖਿਆ351 ਤੋ 354 - ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਵਿਆਖਿਆਇੱਕਲੀ ਇੱਕਲੀ ਐਮ.ਪੀ.੩ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ 

ਨਿੱਚੇ ਐਮ.ਪੀ.੩ ਨਾਲ (SIZE)MB ਲਿੱਖਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਨਾਲ ਇਹ ਐਮ.ਪੀ.੩ ਚੱਲ ਪਵੇਗੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਊਸ ਤੋਂ RIGHT CLICK ਕਰੋ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲਿੱਖਿਆ ਆਵੇਗਾ ਕਿ Save as... ਉਸਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਐਮ.ਪੀ.੩ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ।


00_vaar_saloka_naal_bhee_mahla 529.7 KB 

01_Baliharee gur apnay diiuhaa 11.5 MB 

02_Je sao chanda ugvahi suraj 5.8 MB

03_naanak guroo na chaytnee ma 7.1 MB

04_aapeenHai aap saaji-o aapee 6.6 MB

05_sachay tayray khand sachay 17.9 MB

06_vadee vadi-aa-ee jaa vadaa 3.9 MB

07_ih jag sachai kee hai koth- 4.1 MB

08_naanak jee-a upaa-ay kai li 3.2 MB

09_vismaad naad vismaad vayd 18.7 MB

10_kudrat disai kudrat sunee-a 7.7 MB

11_aapeenHai bhog bhog kai hoa 1.3 MB

12_bhai vich pavan vahai sadva 4.5 MB

13_naanak nirbhao nirankaar ho 4.1 MB

14_nadar karahi jay aapnee taa 6.6 MB

15_gharheeaa sabhay gopeeaa pa 7.2 MB

16_vaain chaylay nachan gur 7.1 MB

17_naa-o tayraa nirankaar hai 11.1 MB

18_musalmaanaa sifat saree-at 9.1 MB

19_mitee musalmaan kee payrhai 2.6 MB

20_bin satgur kinai na paa-i-o 2.3 MB

21_ha-o vich aa-i-aa ha-o vich 14.3 MB

22_ha-umai ayhaa jaat hai ha-u 12.2 MB

23_sayv keetee santokhee-eeN j 3.5 MB

24_purkhaaN birkhaaN teerthaaN 9.9 MB

25_lakh naykee-aa chang-aa-ee- 4.5 MB

26_sachaa saahib ayk tooN jin 7.4 MB

27_parh parh gadee ladee-ah pa 1.7 MB

28_likh likh parhi-aa 16.9 MB

29_bhagat tayrai man bhaavday 2.6 MB

30_koorh raajaa koorh parjaa k 18.5 MB

31_sach taa par jaanee-ai jaa 12.3 MB

32_daan mahindaa talee khaak j 11.6 MB

33_sach kaal koorh varti-aa ka 9.8 MB

34_lab paap du-ay raajaa mahta 18.3 MB

35_vadee so vajag naankaa sach 2.8 MB 

36_Dhur karam jinaa ka-o tuDh paa-i-aa taa tinee khasam Dhi-aa-i-aa 13.4 MB 

37_dukh daaroo sukh rog bha-i-aa jaa sukh taam na ho-ee 11.1 MB

38_jog sabdaN gi-aan sabdaN bayd sabdaN baraahmaneh 1.0 MB

39_ayk krisanN sarab dayvaa dayv dayvaa ta aatmaa 13.9 MB

40_kumbhay baDhaa jal rahai jal bin kumbh na ho-ay 613.9 KB

41_parhi-aa hovai gunahgaar taa omee saaDh na maaree-ai 2.7 MB

42_naanak mayr sareer kaa ik rath ik rathvaahu 4.7 MB

43_saam kahai saytambar su-aamee sach meh aachhai saach rahay 14.9 MB

44_satgur vitahu vaari-aa jit mili-ai khasam samaali-aa 2.1 MB

45_simmal rukh saraa-iraa at deeragh at much 3.0 MB

46_parh pustak sanDhi-aa baadaN 16.1 MB

47_kaparh roop suhaavanaa chhad dunee-aa andar jaavnaa 2.1 MB

48_da-i-aa kapaah santokh soot jat gandhee sat vat 10.2 MB

49_lakh choree-aa lakh jaaree-aa lakh koorhee-aa lakh gaal 7.1 MB

50_naa-ay mani-ai pat oopjai saalaahee sach soot 2.3 MB

51_tag na indree tag na naaree 2.4 MB

52_saahib ho-ay da-i-aal kirpaa karay taa saa-ee kaar karaa-isee 8.7 MB

53_ga-oo biraahman ka-o kar laavhu gobar taran na jaa-ee 5.3 MB

54_maanas khaanay karahi nivaaj 8.9 MB

55_chitai andar sabh ko vaykh nadree hayth chalaa-idaa 3.5 MB

56_jay mohaakaa ghar muhai ghar muhi pitree day-ay 3.1 MB

57_ji-o joroo sirnaavanee aavai vaaro vaar 4.5 MB

58_turay palaanay pa-un vayg har rangee haram savaari-aa 1.8 MB

59_jay kar sootak mannee-ai sabh tai sootak ho-ay 5.3 MB

60_man kaa sootak lobh hai jihvaa sootak koorh 10.0 MB

61_sabho sootak bharam hai doojai lagai jaa-ay 2.1 MB

62_satgur vadaa kar salaahee-ai jis vich vadee-aa vadi-aa-ee-aa 2.6 MB

63_pahilaa suchaa aap ho-ay suchai baithaa aa-ay 3.3 MB

64_bhand jammee-ai bhand nimmee-ai bhand mangan vee-aahu 11.2 MB

65_sabh ko aakhai aapnaa jis naahee so chun kadhee-ai 4.8 MB

66_naanak fikai boli-ai tan man fikaa ho-ay 10.9 MB

67_andrahu jhoothay paij baahar dunee-aa andar fail 9.1 MB

68_aapay hee karnaa kee-o kal aapay hee tai Dhaaree-ai 10.2 MB

69_ayh kinayhee aaskee doojai lagai jaa-ay 6.4 MB

70_salaam jabaab dovai karay mundhhu ghuthaa jaa-ay 2.3 MB

71_jit sayvi-ai sukh paa-ee-ai so saahib sadaa samHaalee-ai 3.4 MB

72_chaakar lagai chaakree naalay gaarab vaad 7.7 MB

73_jo jee-ay ho-ay so ugvai muh kaa kahi-aa vaa-o 4.9 MB

74_naal i-aanay dostee kaday na aavai raas 6.2 MB

75_naal i-aanay dostee vadaaroo si-o nayhu 2.3 MB

76_ho-ay i-aanaa karay kamm aan na sakai raas 317.0 KB

77_chaakar lagai chaakree jay chalai khasmai bhaa-ay 4.4 MB

78_ayh kinayhee daat aapas tay jo paa-ee-ai 1.2 MB

79_ayh kinayhee chaakree jit bha-o khasam na jaa-ay 1.5 MB

80_naanak ant na jaapnHee har taa kay paaraavaar 4.9 MB

81_aapay bhaaNday saaji-an aapay pooran day-ay 1.9 MB

82_aapay saajay karay aap jaa-ee bhe rakhai aap 12.6 MB

83_vaday kee-aa vadi-aa-ee-aa kichh kahnaa kahan na jaa 7.6 MB


Press Release | One God – One Religion – One Human Family: Distinguished religious representatives, human rights activists, scholars and farmers join hands to launch the initiative “Strengthening Unity, Peace and Justice”

Punjabi:  https://sachkhojacademy.wordpress.com/2018/08/12/press-release-seminar-unity-peace-justice-panjabi/ Chandigarh, Panjab, India:...