October 10, 2012

Tayray Bankay Loin Dant Reesaalaa

>>>Download mp3 Viaakhiaa<<<


ਬੰਕੇ:- ਨਿਰਾਕਾਰੀ 
ਲੋਇਣ:- ਦੇਖਣ ਸ਼ਕਤੀ
ਦੰਤ ਰੀਸਾਲਾ :- ਸਾਡੇ ਦੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਰਸ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਸਦੇ ਦੰਦ (ਮਨ ਤੇ ਚਿੱਤ) ਜਦੋਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਰਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ 
ਸੋਹਣੇ ਨਕ:- ਪਹਿਲੀ ਮਤ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ ਉਹ ਕਰੂਪ, ਕੁਜਾਤ ਸੀ ਹੁਣ ਸੋਹਣੀ ਮਤ ਹੈ ।
ਲੰਮੜੇ ਵਾਲਾ:- ਦੂਰ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਉਸਦੀ 

ਪੰਨਾ 567 ਸਤਰ 20
ਤੇਰੇ ਬੰਕੇ ਲੋਇਣ ਦੰਤ ਰੀਸਾਲਾ ॥
ਸੋਹਣੇ ਨਕ ਜਿਨ ਲੰਮੜੇ ਵਾਲਾ ॥
ਕੰਚਨ ਕਾਇਆ ਸੁਇਨੇ ਕੀ ਢਾਲਾ ॥
ਸੋਵੰਨ ਢਾਲਾ ਕ੍ਰਿਸਨ ਮਾਲਾ ਜਪਹੁ ਤੁਸੀ ਸਹੇਲੀਹੋ ॥
ਜਮ ਦੁਆਰਿ ਨ ਹੋਹੁ ਖੜੀਆ ਸਿਖ ਸੁਣਹੁ ਮਹੇਲੀਹੋ ॥
ਹੰਸ ਹੰਸਾ ਬਗ ਬਗਾ ਲਹੈ ਮਨ ਕੀ ਜਾਲਾ ॥
ਬੰਕੇ ਲੋਇਣ ਦੰਤ ਰੀਸਾਲਾ ॥੭॥
ਬਾਣੀ: ਛੰਤ ਰਾਗੁ: ਰਾਗੁ ਵਡਹੰਸੁ, ਮਹਲਾ ੧


Gurmat Vs Varaan Bhai Gurdas Jee

ਗੁਰੁ ਕੁੰਜੀ ਪਾਹੂ ਨਿਵਲੁ ਮਨੁ ਕੋਠਾ ਤਨੁ ਛਤਿ ॥ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਬਿਨੁ ਮਨ ਕਾ ਤਾਕੁ ਨ ਉਘੜੈ ਅਵਰ ਨ ਕੁੰਜੀ ਹਥਿ ॥੧॥ ਬਾਣੀ: ਸਾਰੰਗ ਕੀ ਵਾਰ ਰਾਗੁ: ਰਾਗੁ ਸਾਰਗ, ਮਹਲਾ...