October 8, 2011

Dhan pir(u) ayhi na aakhee-an(i) - Viaakhiaa

>>>Download mp3<<<

ਧਨ ਪਿਰੁ ਏਹਿ ਨ ਆਖੀਅਨਿ ਬਹਨਿ ਇਕਠੇ ਹੋਇ ॥
ਏਕ ਜੋਤਿ ਦੁਇ ਮੂਰਤੀ ਧਨ ਪਿਰੁ ਕਹੀਐ ਸੋਇ ॥੩॥
ਸੂਹੀ  ਕੀ ਵਾਰ: (ਮ: ੩)  - ਅੰਗ ੭੮੮

Dedicating our life to the righteous cause – Martyrdom of Baba Deep Singh

Source : https://sachkhojacademy.wordpress.com/2018/01/26/dedicating-life-to-righteous-cause-martyrdom-baba-deep-singh/  During a Gurmat...